België, Frankrijk, maar ook de Europses Unie en haar andere lidstaten, hebben de verplichting om maatregelen te nemen tegen de Israëlische kolonisatie en de bezetting van de Palestijnse gebieden.

De EU, Frankrijk en België veroordelen regelmatig en ondubbelzinnig het Israëlische kolonisatiebeleid. Tegelijkertijd dragen ze bij tot de economische ontwikkeling en de uitbreiding van de nederzettingen door de omvang van de economische en handelsrelaties met de nederzettingen. Deze spreidstand is onhoudbaar.

Het is tijd dat België, Frankrijk en de Europese Unie:

- overgaan van woorden naar daden;
- voldoen aan hun verplichtingen onder het internationaal recht en de mensenrechten;
- niet langer deelnemen aan de Israëlische nederzettingeneconomie;
- niet langer direct of indirect de ontwikkeling van de Israëlische nederzettingen steunen.

De ondertekenende organisaties van de campagne Made in Illegality roepen België, Frankrijk en de EU op, onmiddellijk alle economische en commerciële banden met de Israëlische nederzettingen door te knippen.

Uit de hierboven beschreven juridische verplichtingen vloeit voort dat België en Frankrijk :

- zich moet vergewissen dat zijn beleid niet direct of indirect de bestendiging en de uitbreiding van de nederzettingen ondersteunt;
- maatregelen moet nemen om een einde te stellen aan alle banden tussen zijn economie en de economie van het Israëlische nederzettingenbeleid.

De ondertekenende organisaties eisen daarom dat de Belgische regering :

- de invoer van nederzettingsproducten verbiedt

- de nederzettingen uitsluit uit de bilaterale akkoorden en samenwerking met Israël

-  Belgische en Franse bedrijven ontraadt om in de nederzettingen te investeren en er commerciële relaties mee te onderhouden

Andere bijkomende maatregelen :

- bedrijven die actief zijn in de nederzettingen, of er gevestigd zijn, uitsluiten van publieke markten en openbare aanbestedingen;
- Belgische, Franse en Europese burgers ontraden om onroerend goed in de nederzettingen te kopen;
- richtlijnen opstellen voor reizigers zodat ze elke vorm van steun vermijden aan bedrijven en toeristische sites die in de nederzettingen gesitueerd zijn of uitgebaat worden door kolonisten.